Speciální pedagog

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

          V současné době, kdy se v základních školách zvyšují počty dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitá speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole. Podílí se na ní školní speciální pedagog, který  pravidelně a cíleně s dětmi pracuje za pomocí speciálně-pedagogických postupů. Působením speciálního pedagoga ve škole je také zajištěna  jeho úzká spolupráce s učiteli a rodiči.

    V naší škole pracuje speciální pedagog především s dětmi  se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti a s dětmi s výukovými problémy:  

     - ve spolupráci s učiteli vyhledává děti, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch, aby se vhodným přístupem a metodami práce předcházelo případným budoucím problémům ve škole i v životě,

    - provádí speciálně pedagogickou diagnostiku a orientační diagnostiku specifických poruch učení, v některých případech doporučuje děti po dohodě s učitelem k podrobnému  vyšetření  do pedagogicko-psychologické poradny (PPP),

    -  hlavní náplní speciálního pedagoga je náprava v oblastech, ve kterých má konkrétní dítě největší problémy,

     -  úzce spolupracuje s  rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní a PPP v Praze 10.

 
     Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo skupinovou formou), u většiny dětí  1x týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, které jsou často doplňovány  výukou na PC za pomoci počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami učení.


Pracovna speciálního pedagoga byla v tomto školním roce vybavena novým počítačem s řadou výukových programů, mnoha dalšími didaktickými pomůckami 
a vhodným dětským nábytkem. 


 Specifické vývojové  poruchy učení                                                                                                                   
Jsou definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné (i nadprůměrné) inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti ,

dyslexie
specifická porucha čtení (porucha osvojování čtenářských dovedností)      

dysgrafie
specifická porucha grafického projevu, zejména psaní  (porucha osvojování psaní),

dysortografie
specifická porucha pravopisu (porucha osvojování pravopisu ),

dyskalkulie
porucha osvojování matematických dovedností  (obtíže v chápání číselných pojmů, 
v chápání a provádění matematických operací).                      

Speciální pedagog:     Mgr. Václava Hübschová

kontakt:                     vaclava.hubschova@zsvrsovicka.cz

konzultační  hodiny:  úterý         13,00 – 13,30

                                   čtvrtek      13,30 – 14,00

                                    nebo po dohodě                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Menu

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Návštěvnost stránek

178279
ZŠ Vršovická