Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 11. května

Učivo na týden od 11. květnaUčivo na týden od 11. května
 
Český jazkyk: Věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí. 
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě.  Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?. 
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.  
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.  
Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. Rozlišujeme proto: podmět vyjádřený - základem podmětu bývá ( podstatné jméno-nejčastěji, zájmeno, přídavné jméno, číslovka) 
                                                                                                                    podmět nevyjádřený - je uveden v předcházející větě nebo větách
                                                                                                                    podmět několikanásobný - podmětem může být i více podstatných jmen nebo zájmen, číslovek, přídavných jmen v 1. pádě
Přísudek slovesný má ve svém základu určité sloveso s plným významem.  
Přísudek jmenný se sponou poznáme podle toho, že má dvě části, a to - sponové sloveso
                                                                                                                     - jmennou část 
 Jedná se o slovesa býtbývatstát se a stávat se. Sponové sloveso samo o sobě vlastně nic neznamená, slouží pouze k vyjádření osoby, čísla, času a podobně.
 Jmennou část přísudku nejčastěji tvoří podstatné jméno a přídavné jméno.
 
Souvětí -  spojení dvou nebo více vět jednoduchých do jednoho většího celku nazýváme souvětím. Kolik se v souvětí nachází základních skladebních dvojic, z tolika vět se souvětí skládá. Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Mohou to být: spojky, zájmena, příslovce.
Některé věty
 jsou odděleny samotnou čárkou bez spojky. Čárku píšeme také před většinou spojovacích výrazů. Pouze před spojkami a, i čárku většinou nepíšeme.  
 
Konečně ustály deště. Prudké lijáky po sobě nechaly záplavy bahna a písku. Potoky se přestaly valit a proudy vody se uvelebily ve svém korytu. Stébla trav se zvědavě rozhlížela, kdo přišel k jaké škodě. Za polní žínkou Evelínkou přihopkal zajíc. Prosil ji, aby pro něho něco vymyslela. Zajíc totiž měl výrazně voňavé tlapky od toho, jak brouzdal v jeteli. Jsou potom moc snad k vyčuchání a zajíc není na poli ani v lese v bezpečí.                                                                                       
                                                                                                                                                                                          ( František Nepil: Polní žínka Evelínka) 

Samostatná práce  -  v každém větném celku vyhledejte jeden nebo více přísudků, na základě vyhledaných přísudků rozdělte větné celky na věty jednoduché a souvětí

                                  - pracovní sešit str. 71/1, 2, 3, 4, 5. 
                            
 Čtení -  čítanka str. 152, 153 - Rozdílné podmínky života na zemi (voda a pevnina) - hlasité čtení 

Matematika: Desetinná čísla - zaokrouhlování. 
 Zápis desetinných čísel - desetinné číslo je jiný zápis desetinného zlomku. Při porovnávání desetinných čísel porovnáváme nejprve celou část. Je - li stejná, porovnáváme počet desetin. Je - li ten stejný, porovnáváme počet setin. Desetinná čísla sčítáme podobně jako přirozená čísla. Sčítáme vždy celá čísla s celými čísly, desetiny s desetinami, setiny se setinami,..V součtu vždy vyznačujeme desetinnou čárku. Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla. Odčítáme vždy celá čísla od celých čísel, desetiny od desetin, setiny od setin, .. V rozdílu vždy vyznačíme desetinnou čárku. 
Desetinná čísla zaokrouhlujeme stejně jako přirozená čísla. Zaokrouhlujeme - li na celá čísla, řídíme se číslicí na řádku desetin.  Zaokrouhlujeme - li na desetiny, řídíme se číslicí na řádu setin. 
 
:               Desetinné číslo:  2, 71             - 2 (celá část)

                                                          - , (desetinná čárka)
                                                                      - 7 (desetiny)
                                                                       - 1 (setiny)

Samostatná práce - pracovní sešit str. 13/1, 2, 3, 4, 5, 6.  

                                                          str. 14/7, 8, 9, 10, 11. 
 
Vlastivěda: Evropa - jeden ze světadílů
Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. 

Evropu oblévají slané vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů je několik vnitřních a okrajových moří. Sladká voda se vyskytuje na pevnině v potocích a řekách nebo ve vodních nádržích: jezerech, rybnících a přehradních nádržích. Splavné řeky slouží k říční dopravě. Vybudováním hráze, která přehradí vodní tok, vznikají na řekách přehradní nádrže.  
 
Samostatná práce - učebnice str. 57,  58, 59 - Evropa - vodstvo 
                                - pracovní list Evropa.jpg
 
Informatika: Práce s internetem - vyhledáváme a ukládáme obrázky - procvičová
Když při vyhledávání klikneme na stránce vyhledávače Google na odkaz Obrázky, vyhledávač bude vyhledávat fotografie nebo obrázky. A jak obrázky uložíme do svého počítače? Klikneme pravým tlačítkem na obrázek a v nabídce vybereme Uložit obrázek jako -  objeví se okno pro ukládání souborů. Obrázek tak můžeme zkopírovat do nakresleného obrázku (v Malování) nebo do psaného textu (ve WordPadu). Funguje to stejně jako kopírování, které již známe.  
 
Samostatná práce - Jaký kroužek navštěvuješ? Zabýváš se hudbou, sportem nebo skautingem? Otevři si WordPad a napiš název zájmové činnosti, kterou se zabýváš. Najdi na Internetu obrázek, který by se k tomu hodil. Obrázek zkopíruj do WordPadu. K tomu napiš, co zajímavého v kroužku děláte a kdy se scházíte. Můžeš přidat i další obrázky z Internetu.