Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 20. dubna

Učivo na týden od 20. dubnaUčivo na týden od 20. dubna
 
Český jazyk: Shoda přísudku s podmětem. 
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě.  Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?. 
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.  
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.  
Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. 
Rozlišujeme proto: podmět vyjádřený - základem podmětu bývá ( podstatné jméno-nejčastěji, zájmeno, přídavné jméno, číslovka) 
                                     podmět nevyjádřený - je uveden v předcházející větě nebo větách
                                     podmět několikanásobný - podmětem může být i více podstatných jmen nebo zájmen, číslovek, přídavných jmen v 1. pádě
Přísudek slovesný má ve svém základu určité sloveso s plným významem.  
Přísudek jmenný se sponou poznáme podle toho, že má dvě části, a to - sponové sloveso
                                                                                                                                  - jmennou část 
Jedná se o slovesa býtbývatstát se a stávat se. Sponové sloveso samo o sobě vlastně nic neznamená, slouží pouze k vyjádření osoby, čísla, času a podobně. Jmennou část přísudku nejčastěji tvoří podstatné jméno a přídavné jméno.
 

Země a její život
Dýmající sopky, žhavá láva a teplé termální prameny dokazují energii zemských hlubin. Země stále žije. Teplota na naší planetě roste s hloubkou. My zatím její tepelnou energii plně neznáme. V některých částech světa se často setkáváme se zemětřesením. Přichází většinou nečekaně. Uvnitř zemského tělesa vznikne velký tlak a stoupá nahoru. Láva, kameny, prach, ale i hustý dým se valí ze sopečných kráterů do údolí. Země k nám promlouvá. Rozumíme jí? 
       
                                                                                                                                                      (Podle časopisu ABC) 
Samostatná práce  -  vyhledejte v textu základní skladební dvojice a určete druh podmětu
                                     - pracovní sešit str. 67/1, str. 68/1, 2, 3, 4. 
 
Čtení -  zážitkové čtení a naslouchání 

Matematika: Souhrnné procvičování, zlomky.
Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo. Zlomek se skládá ze dvou částí. Horní část se nazývá čitatel a spodní jmenovatel. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek.
 

Samostatná práce - pracovní sešit str. 7/1, 2, 3, 4, 5, 6. 
                                                               str. 8/1, 2, 3, 4. 
 
Vlastivěda: Evropa - sjednocující se svědadíl. 
                    : Sousední státy ČR. 
Jsme Evropany, spolu s občany dalších států žijeme ve světadílu zvaném Evropa. Česká republika je středoevropským státem. Sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem. Většina zemí Evropy se připojila ke společenství evropských států - Evropské unie(EU). Díky rozšiřování EU má stále více obyvatel Evropy možnost podle svého výběru cestovat, studovat nebo pracovat v evropské zemi, kterou si sami vyberou. 
Německo -
 je hospodářsky nejsilnějším evropským státem. Žije zde přes 80 milionů obyvatel. Povrch Německa tvoří na severu nížiny, jih je hornatý. Hlavním městem je Berlín. 
 
Samostatná práce - učebnice str. 50, 51 - pročíst a zopakovat Německo
                                    - pracovní list Německo.jpg
 
Informatika: Opakování - práce s internetem, psaní e- mailové adresy. 
E-mail neboli elektronická pošta umožňuje posílat zprávy odkudkoliv kamkoliv, stačí mít možnost dostat se na Internet a znát svoji adresu a heslo. Elektronická pošta se používá nejen k psaní dopisu, ale i k posílání souborů, k dopisování si s úřady. Je rychlá a pohodlná. Každá poštovní schránka má svoji adresu. E-mail poštovní schránka má zvláštní adresu se znakem @. Písmena před znakem @ znamenají adresáta, tedy osobu, které se zpráva píše. Za znakem @ je popsáno místo, kde se schránka nachází. ( např. jan.novak@seznam.cz, jan.novak@gmail.cz, jan.novak@zemesveta.cz atd.). 
Po přihlášení do e - mailové schránky můžete někomu napsat zprávu. Po klepnutí na odkaz Napiš e - mail se objeví formulář pro psaní. Má tři pole, která je potřeba vyplnit. 
 
Samostatná práce - Sebehodnocení 
(napiš mi, jak hodnotíš svoji domácí přípravu do školy, můžeš přidat i fotku:)) na e - mail: michaela.maresova@zsvrsovicka.cz 
 1. Adresa toho, komu píšeme - musíme ji napsat přesně, bez mezer a překlepů. Jinak by zpráva mohla dojít na špatnou adresu nebo se vrátit zpět jako nedoručená. 
 2. Předmět zprávy - sem zapisujeme nadpis, o čem budeme v e- mailu psát. Předmět zprávy se zobrazuje v seznamu doručené pošty a může upoutat pozornost. 
 3. Vlastní text zprávy - může být libovolně dlouhý. Nesmíme zapomenout se podepsat - je to slušnost a také často jen podle adresy nelze poznat, kdo zprávu psal. 
 4. Ještě předtím, než zprávu odešleme tlačítkem Odeslat, ji musíme celou ještě jednou přečíst - odstraníme tím překlepy a chyby. 
 

 !!!!! Pravidla při psaní e - mailu !!!!!!
- 
Nepiš do e - mailu o jiných lidech nepěkné věci. Když někomu píšeš, nikdy nepomlouvej druhého. 
- Když přijde zpráva od neznámé osoby, neodpovídej na ni a smaž ji. Pokud je ve zprávě něco ošklivého nebo co se ti nelíbí, řekni o tom učiteli nebo rodičům.
- Nikdy si nedávej schůzku s někým, s kým se znáš jen z Internetu. Vždycky o tom pověz rodičům.
- Nikdy nikomu neposílej e - mailem své soukromé údaje (hesla, PIN, adresu nebo datum narození, číslo mobilního telefonu své ani kamarádů).   
 
Jste šikovné děti, snažte se dál. Hlavně buďte hodně zdraví, můžete mi napsat zprávu, uděláte mi radost. Už se na vás všechny těším.
vaše Michaela Marešová