Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 25. května

Učivo na týden od 25. květnaUčivo na týden od 25. května

 

Český jazyk: Opakování - řeč přímá a nepřímá, stavba věty jednoduché, souvětí.
Přímá řeč uvádí doslova, co řekl mluvčí. Najdeme ji v těch místech textu, kde dochází k rozhovoru mezi dvěma nebo několika osobami. Uvádí nám projev každé osoby tak, jak byl pronesen. Přímou řeč dáváme do uvozovek. Na konci přímé řeči děláme tečku, otazník nebo vykřičník. U přímé řeči může stát uvozovací věta. Uvozovací věta vyjadřuje, kdo řeč pronesl. Uvozovací věta může stát před přímou řečí nebo za ní nebo bývá do přímé řeči vložena. Přímou řeč lze převést na nepřímou řeč. Nepřímá řeč podává informaci o tom, co někdo řekl. Nepoužíváme u ní uvozovky ani dvojtečku.
Věta, která je tvořena jednou základní skladební dvojicí, se nazývá věta jednoduchá.
Spojení dvou nebo více vět jednoduchých do jednoho většího celku nazýváme souvětím. Kolik se v souvětí nachází základních skladebních dvojic, z tolika vět se souvětí skládá.
Pamatuj si: Uvozovací věta a přímá řeč netvoří souvětí.

Samostatná práce - učebnice str. 141/5, 6. Přímá a nepřímá řeč
                                 - pracovní sešit str. 73/1, 2, 3, 4.

Čtení - čtení vlastních titulů - čtení s porozuměním

 

Matematika: Souhrnné procvičování geometrie.
Krychle - je těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců, má 8 vrcholů, 6 shodných stěn, které mají tvar čtverce, 12 hran, které jsou tvořeny úsečkami stejné délky
Kvádr - je těleso, jehož stěny tvoří šest obdélníků, případně čtyři obdélníky a dva čtverce, má 8 vrcholů, 6 stěn, které mají tvar obdelníku, každé dvě protější stěny jsou shodné, 12 hran tvořených úsečkami, z nichž vždy 4 mají stejnou délku
Jehlan - jehlany jsou tělesa, jejichž stěny tvoří jeden mnohoúhelník a trojúhelníky
Hranol - hranoly jsou tělesa, jejichž stěny tvoří dva shodné mnohoúhelníky a čtyřúhelníky
Kužel - tvoří kruhová podstava a plášť
Válec - je tvořen dvěma shodnými podstavami ve tvaru kruhu a pláštěm
Koule - je dána středem a poloměrem nebo průměrem
Síť krychle se skládá ze šesti shodných čtverců. Obsahem jednoho čtverce je S = a . a. Velikost sítě tvoří povrch krychle. Pro výpočet povrchu krychle používáme vztah S = 6 . a . a.
Síť kvádru je složena ze tří dvojic shodných obdelníků. Povrch kvádru můžeme zapsat S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . a . c nebo S = 2 . ( a . b + b . c + a . c).

Samostatná práce - pracovní sešit str. 42/1, 2, 3, 4.
                                                             str. 43/1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Vlastivěda: Evropa - jeden ze světadílů
Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie.

Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším světadílům. Je zde rozvinutý průmysl, doprava i zemědělství. Obyvatelstvo Evropy tvoří zejména slovanské, germánské a románské národy.

Samostatná práce - učebnice str. 63 - Hospodářství, obyvatelstvo
                                 - pracovní list Evropa-hospodářství, obyvatelstvo.jpg

 

Informatika: Informace - seznamy.
V textovém editoru používáme k vytváření seznamu odrážky nebo číslovky. Seznam je pak přehledný, lépe se čte. Nástroj Začít seznam přidá na začátek odstavce odrážku (čárku, puntík) nebo odstavec očísluje. (čísly nebo podle abecedy)

Samostatná práce -
1. Které televizní pohádky máš nejradši? Napiš tři, které se ti nejvíce líbí (podle oblíbenosti). Použiješ odrážky, nebo číslování?
2. Napiš seznam věcí, která máš nosit do školy na matematiku. Červeně pak vybarvi ty pomůcky, jež nejčastěji zapomínáš. Nezapomeň na geometrii!
3. Doma zjisti a napiš recept na oblíbené jídlo. Přísady i pracovní postup zapiš pomocí seznamů.