Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 27. dubna 5. B

Učivo na týden od 27. dubna 5. BUčivo na týden od 27. dubna


Český jazyk: Shoda přísudku s podmětem - procvičování.
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě. Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?.
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.
Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. Rozlišujeme proto:

  • podmět vyjádřený - základem podmětu bývá ( podstatné jméno-nejčastěji, zájmeno, přídavné jméno, číslovka)
  • podmět nevyjádřený - je uveden v předcházející větě nebo větách
  • podmět několikanásobný - podmětem může být i více podstatných jmen nebo zájmen, číslovek, přídavných jmen v 1. pádě

Přísudek slovesný má ve svém základu určité sloveso s plným významem.
Přísudek jmenný se sponou poznáme podle toho, že má dvě části, a to - sponové sloveso
                                                                                                                               - jmennou část
Jedná se o slovesa být, bývat, stát se a stávat se. Sponové sloveso samo o sobě vlastně nic neznamená, slouží pouze k vyjádření osoby, čísla, času a podobně. Jmennou část přísudku nejčastěji tvoří podstatné jméno a přídavné jméno.

Veverky

Šl _ veverky na jahody,                     Letěl _ včelky do dál _ ,                       Za zahradou v jetel _
utíkal _ kolem vody.                          motýlky cestou potkal _.                    přátelé dva seděl _.
Jahody se rozs _ pal _,                      Motýlci prav _ : " Dobrý den.              Zajíci strojil _ posvícení,
do studánky napadal _ .                   Měl _ jsme k ránu krásný sen".         pozval_ všechny ze stavení.

                                                                                                                                                                   (Podle J. Kožíška)

Samostatná práce - doplňte do textu Veverky i/y.

                                 - pracovní sešit str. 67/2.
                                                             str. 69/1, 2, 3, 4.

Čtení - čítanka str. 146, 148, 149 /Svět zahradníků a zahrad - hlasité čtení

 

Matematika: Sčítání a odčítání zlomků, zápis desetinných čísel.
Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo. Zlomek se skládá ze dvou částí. Horní část se nazývá čitatel a spodní jmenovatel. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek. Pokud mají sčítané zlomky stejného jmenovatele, stačí prostě sečíst čitatele. Jmenovatele necháme stejného. Pokud mají sčítané zlomky různého jmenovatele, musíme je nejprve rozšířit tak, aby měly stejného jmenovatele. Odčítání zlomků funguje stejným způsobem. Zápis desetinných čísel - desetinné číslo je jiný zápis desetinného zlomku. Př: Desetinné číslo: 2, 71 - 2 (celá část)
- , (desetinná čárka)
- 7 (desetiny)
- 1 (setiny)
Samostatná práce - pracovní sešit str. 9/1, 2, 3, 4, 5.

                                                             str. 10/1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Vlastivěda: Evropa - sjednocující se světadíl.
: Sousední státy ČR.
Jsme Evropany, spolu s občany dalších států žijeme ve světadílu zvaném Evropa. Česká republika je středoevropským státem. Sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem. Většina zemí Evropy se připojila ke společenství evropských států - Evropské unie(EU). Díky rozšiřování EU má stále více obyvatel Evropy možnost podle svého výběru cestovat, studovat nebo pracovat v evropské zemi, kterou si sami vyberou. Rakousko - žije zde asi 8 milionů obyvatel, kteří mluví německy. Většinu území pokrývají velehory Alpy. Územím státu protéká splavný Dunaj, na němž leží hlavní město Rakouska Vídeň.

Samostatná práce - učebnice str. 52, 53 - pročíst a zopakovat Rakousko
                                    - pracovní list Rakousko.jpg

 

Informatika: Práce s internetem - vyhledáváme a ukládáme obrázky(opakování).
Když při vyhledávání klikneme na stránce vyhledávače Google na odkaz Obrázky, vyhledávač bude vyhledávat fotografie nebo obrázky. A jak obrázky uložíme do svého počítače? Klikneme pravým tlačítkem na obrázek a v nabídce vybereme Uložit obrázek jako - objeví se okno pro ukládání souborů. Obrázek tak můžeme zkopírovat do nakresleného obrázku (v Malování) nebo do psaného textu (ve WordPadu). Funguje to stejně jako kopírování, které již známe.
Samostatná práce - V malování udělej koláž z obrázků historických automobilů, lokomotiv nebo oblečení. Najdi na Internetu vhodné obrázky. Neměly by být příliš velké, aby se z nich dal skládat jeden větší obrázek. Nalezené obrázky kopíruj do Malování a poskládej je přes sebe. Pokud chceš, můžeš k tomu napsat nějaký nápis. Jak se v Malování píše text, jistě objevíš.

 

Velká pochvala dětem i rodičům za plnění domácích úkolů. Moc všechny zdravím:) Opatrujte se!
Michaela Marešová