Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 4. května

Učivo na týden od 4. květnaUčivo na týden od 4. května
 
Český jazyk: Procvičování podmětu vyjádřeného, nevyjádřeného a několikanásobného. 
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě.  Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?. 
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.  
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.  
Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. Rozlišujeme proto: podmět vyjádřený - základem podmětu bývá ( podstatné jméno-nejčastěji, zájmeno,                                                                                                                                                                       přídavné jméno, číslovka) 
                                                                                                                     podmět nevyjádřený - je uveden v předcházející větě nebo větách
                                                                                                                     podmět několikanásobný - podmětem může být i více podstatných jmen nebo                                                                                                                                                                                              zájmen, číslovek, přídavných jmen v 1. pádě
Přísudek slovesný má ve svém základu určité sloveso s plným významem.  
Přísudek jmenný se sponou poznáme podle toho, že má dvě části, a to - sponové sloveso
                                                                                                                     - jmennou část 
Jedná se o slovesa býtbývatstát se a stávat se. Sponové sloveso samo o sobě vlastně nic neznamená, slouží pouze k vyjádření osoby, čísla, času a podobně.
Jmennou část přísudku nejčastěji tvoří podstatné jméno a přídavné jméno.
 
Domove, domove,      Najdražší, najsladší,   Před mořem, za mořem     A kdybych ve světě      Jinde jsou krásnější, 
drahý a jediný,            na světě ze všeho,     nenajdu takové,                  byl i ten nejchudší,       jinde jsou šťastnější, 
nejdražší, nejsladší     daný mi v kolébce      jako ty, milený,                   tys mi dán za poklad     ale tys nad všechny 
nad světa končiny.      od Boha samého.       český můj domove!            v matčině náručí.          vlasti mi milejší. 
                                                                                                                                                                                            (Josef Václav Sládek)  

Samostatná práce  -  v básni určete slovní druhy, u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves určete všechny mluvnické kategorie
                                      - pracovní sešit str. 70/1, 2, 3, 4. 
                                                           
 
Čtení -  četba vybraných titulů - čtení s porozuměním

Matematika: Procvičování učiva - desetinná čísla 
Zápis desetinných čísel - desetinné číslo je jiný zápis desetinného zlomku. Při porovnávání desetinných čísel porovnáváme nejprve celou část. Je - li stejná, porovnáváme počet desetin. Je - li ten stejný, porovnáváme počet setin. Desetinná čísla sčítáme podobně jako přirozená čísla. Sčítáme vždy celá čísla s celými čísly, desetiny s desetinami, setiny se setinami,..V součtu vždy vyznačujeme desetinnou čárku. Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla. Odčítáme vždy celá čísla od celých čísel, desetiny od desetin, setiny od setin, .. V rozdílu vždy vyznačíme desetinnou čárku. 
:               Desetinné číslo:  2, 71             - 2 (celá část)
                                      - , (desetinná čárka)
                                                                      - 7 (desetiny)
                                                                       - 1 (setiny)

                                     

                                                   
Samostatná práce - pracovní sešit str. 11/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
                                                                str. 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
Vlastivěda: Evropa - jeden ze světadílů
Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. 
 
Samostatná práce - učebnice str. 54, 55, 56 - poloha Evropy, povrch Evropy
                                   - pracovní list Evropa.jpg
 
Informatika: Práce s internetem - vyhledáváme a ukládáme obrázky - procvičování
Když při vyhledávání klikneme na stránce vyhledávače Google na odkaz Obrázky, vyhledávač bude vyhledávat fotografie nebo obrázky. A jak obrázky uložíme do svého počítače? Klikneme pravým tlačítkem na obrázek a v nabídce vybereme Uložit obrázek jako -  objeví se okno pro ukládání souborů. Obrázek tak můžeme zkopírovat do nakresleného obrázku (v Malování) nebo do psaného textu (ve WordPadu). Funguje to stejně jako kopírování, které již známe.  
 
Samostatná práce -  Najdi obrázek hradu v okolí svého bydliště. Zkopíruj obrázek do WordPadu a pod něj napiš název hradu. Najdi více fotografií stejného hradu a také je zkopíruj. Ke každému obrázku napiš, co je na něm vidět. Obrázky ve WordPadu můžeš zmenšit nebo zvětšit do stejné velikosti. 
 
Velká pochvala dětem i rodičům za plnění domácích úkolů. Moc všechny zdravím:)
Michaela Marešová