Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 6. dubna 5. B

Učivo na týden od 6. dubna 5. BČeský jazyk: Skladba (věta, základní skladební sdvojice, shoda přísudku s podmětem). 
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě.  Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?. 
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.  
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.  

Chlapci strmými roklemi mířili k Bobří řece. Žáby tam skřehotaly. Tichá noc zalila spící kraj. Vzadu za lesem se ukázal vycházející měsíc. Za chvíli vyšel měsíc celý. Pak hoši naposledy zpívali Píseň úplňku. A tak tehdy večer hořel ve Sluneční zátoce naposledy táborový oheň. To hoši se smutně loučili s celým krajem.                
                                                                                                                                                                                                                 (Podle J. Foglara) 
 
Samostatná práce -  Přečtěte si text a procvičte si poznávání základních větných členů. Vyhledejte ve větách podmět a přísudek a základní skladební dvojici vypište. Všimněte si, v kterém pádě je vždy podmět. 
-  pracovní sešit str. 66 /1, 2, 3, 4.
 
Čtení -   zážitkové čtení vybraných titulů 
 
Matematika: Složitější úlohy na obvod a obsah obdélníku a čtverce. 
Čtverec je pravidelný čtyřúhelník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. Obsah čtverce vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran
 S=a. a (náčrt, zápis, výpočet). Obvod čtverce se rovná čtyčnásobku délky jeho strany. Obvod čtverce lze vypočítat dvojím způsobem. 
 
1. Součtem délek všech stran čtverce: o=a+a+a+a+a                                                                                                                                                                   
2. Jako čtyřnásobek strany a: o=4.a

Obdélník je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou stejně dlouhé a sousední strany spolu svírají pravý úhel. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran 
S=a. b (náčrt, zápis, výpočet). Obsah udáváme v jednotkách obsahu. Obvod obdélníku lze vypočítat dvojím způsobem. 
 
1. Součtem délek všech stran obdélníku: o= a+a+b+b                                                                                                                                                                              2. Jako dvojnásobek součtu délek stran a a b: o=2x(a+b) 
               
Samostatná práce - pracovní sešit str. 36/ 1, 2, 3, 4. 
                                - pracovní sešit str. 38/ 1, 2. 
 
Vlastivěda: Evropa - sjednocující se svědadíl. 
                    : Sousední státy ČR. 
Jsme Evropany, spolu s občany dalších států žijeme ve světadílu zvaném Evropa. Česká republika je středoevropským státem. Sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem. Většina zemí Evropy se připojila ke společenství evropských států - Evropské unie(EU). Díky rozšiřování EU má stále více obyvatel Evropy možnost podle svého výběru cestovat, studovat nebo pracovat v evropské zemi, kterou si sami vyberou. 
 
Samostatná práce - učebnice str. 45, 46. 
                                   - pracovní listy
 
Informatika: Excel - tabulky opakování.
                       :Sdílení dat mezi programy, seznámení s cloudovými úložišti.  
Excel patří mezi tabulkové editory, které se používají na práci s daty, jejich analýzu a vyhodnocování a zpracování. Excel je tabulka rozdělena na malá políčka(buňky) do kterých je možné vkládat text, čísla. 
Program se dá spustit několika způsoby pro naši potřebu si ukážeme ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT EXCEL a kliknutím ho spustíme. Po spuštění Excelu uvidíme na obrazovce jednu velkou tabulku složenou z pravidelné mřížky. Každé políčko mřížky představuje buňku, do které můžeme psát čísla nebo text.  Vodorovný pruh buněk se označuje jako řádek. Svislý pruh buněk se označuje jako sloupec. Díky sloupcům a řádkům má každá buňka svoji unikátní adresu. Adresa buňky je vlastně průsečík řádku a sloupce. Úprava obsahu buňky Nikdo není neomylný a občas každý z nás musí opravit text nebo číslice, které už jednou do buňky napsal. V tomto případě najedeme kurzorem myši nad buňku (kurzor ve tvaru kříže) a dvakrát na buňku klikneme. Tím se v buňce objeví textový kurzor, který posuneme na potřebné místo.
Označování buňky -  Někdy je potřeba při práci zkopírovat, nebo změnit umístění buňky, řádku nebo sloupce. Prvním krokem je označení toho, co budeme kopírovat nebo přesouvat. Buňku označíme kliknutím a objeví se známé tučné označení buňky. Znamená to, že s buňkou můžeme pracovat.
Cloudové úložiště je druh služby, díky které mohou uživatelé ukládat svá data do systému mimo své pracoviště. Cloud spravuje někdo jiný, data se přenášejí prostřednictvím internetu nebo jiné sítě. Existují různé typa cloudových úložišť, k základním patří osobní nebo firemní. Do osobních úložišť se většinou ukládájí, popř. zálohují dokumenty, obrázky, fotografie, videa, e-maily, videa a jiné soubry osobního charakteru. Firmy používají tato úložiště pro vzdálené zálohování. Přístup je možný z libovolného zařízení, zajištěna je vysoká bezpečnost dat. 
 
Samostatná práce - vytvoř si tabulku a  napiš do ní týdenní rozvrh hodin včetně odpoledních kroužků
 
Miláčči,přeji hodně zdraví a dobrou náladu:) Moc se na Vás těším!!!
M. Marešová