Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis > Všeobecné informace

Všeobecné informace

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

Zápis je pro ročníky 2012 a 2013 (do 31. 8. 2019 musí dítě dovršit šesti let).

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis proběhne na naší škole 2. a 3. dubna 2019 vždy od 14 do 18 hodin.

Počet tříd, které budou pro školní rok 2019/20 otevřeny, je závislý na počtu dětí dorazivších k zápisu. Maximálně budou otevřeny dvě první třídy. Nejvyšší kapacita každé první třídy pro školní rok 2019/20 je 28 žáků.

K zapsání je třeba:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

V případě zastupování rodičů potřebujeme předložit formulář „Plná  moc  k zastupování - Souhlas  zákonného  zástupce".

Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy a přinést vyplněné předem.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitel školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole (vitrína před vchodem do budovy) a na webu školy.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních  rukou.

Formulář: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání