Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny 

Školní družina (dále jen družina) slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků základní školy.

 • Děti jsou ve školní družině rozděleny podle věku do pěti oddělení.
 • Za bezpečnost dětí v každém oddělení zodpovídá vychovatelka od jejich příchodu až do odchodu dětí z družiny.
 • Družina je v provozu po celý školní rok do 17:30 hodin. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit. (§ 8 odst. 2 vyhl. č. 74/2005 S., o zájmovém vzdělávání).
 • Ranní provoz družiny je od 6:30 hodin do odchodu dětí na vyučování.
 • Rodiče (zákonní zástupci) dítěte přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na Zápisním lístku.
 • Změny času nebo způsob odchodu z družiny sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně.
 • Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny kontaktních údajů, hlavně telefonních čísel.
 • Na základě ústních vzkazů, telefonátů či SMS zprávy není možné žáky z družiny uvolnit!
 • Jestliže rodiče ze závažných důvodů nestihnou dítě vyzvednout do 17:30 hod., jsou povinni nejpozději v 17:15 hod. telefonicky informovat vychovatelku na tel. č. +420 602 740 480 o svém zpoždění. V případě, že se následně ani během čekací doby 15 minut (tj. do 17:45) nepodaří rodiče zkontaktovat, volá vychovatelka sociální službu, která zajistí převoz dítěte do zařízení s celodenním režimem.
 • Za přechod žáků do družiny po vyučování zodpovídá třídní učitelka. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy žáků.
 • Při odchodu ze školní třídy si žáci přenáší své věci (oblečení, čepice, boty atd.) do družiny a je vhodné jejich věci označit jménem.
 • Přezůvky dětí musí být ve stavu neohrožujícím jejich zdraví.
 • Pro činnosti v družině jsou využívány prostory školy (učebny, tělocvična, školní hřiště).
 • Stravování žáků je zajištěno v budově školy. Žáci navštěvující družinu musí mít včas zaplacené obědy na celý budoucí měsíc.
 • Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu dětí.
 • Odchody do zájmových kroužků mimo školu zajišťují rodiče, nebo žáci odcházejí sami dle zápisního lístku. Do družiny se zpátky nevracejí.
 • Pokud jsou zájmové útvary provozovány školou, nebo agenturou, která je ve škole provozuje, lektor děti vyzvedne ve školní družině a opět vrátí pedagogickým pracovníkům ŠD. Pokud si děti vyzvednou rodiče, lektor tuto informaci nahlásí vychovatelce.
 • Případný úraz, poranění či nehodu je žák povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD – ta zváží situaci (žáka ošetří sama, zavolá rodiče, popř. lékařskou pomoc) a zapíše do knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v kanceláři hospodářky školy.
 • Případnou ztrátu či poškození osobních věcí je žák povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD.
 • Žák zachází se svěřenými pomůckami, školními potřebami a školním majetkem šetrně. Každé svévolné, úmyslné poškození nebo zničení majetku školy je projednáno se zákonnými zástupci.
 • V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily do družiny cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost, apod., které v družině nepotřebují.
 • Po dobu pobytu dítěte v družině platí zákaz používání mobilních telefonů.
 • V případě soustavného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních bude dítě rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučeno.
 • Konzultace rodičů s vychovatelkami jsou možné po předchozí domluvě.

Platby

 • Rodiče jsou povinni zakoupit čip pro vyzvedávání dítěte z družiny. Spolu s přihláškou odevzdají přístupové údaje (jméno, příjmení, vztah k dítěti), následně si čip zakoupí u paní hospodářky (čip stojí 100 Kč). Pokud bude dítě z družiny vyzvedávat více osob, je třeba pro každou z nich naprogramovat čip.
 • Platbu za pobyt ve školní družině na 1. pololetí ve výši 3 325 Kč je nutné uhradit nejpozději 15. září, platbu za školní družinu ve 2. pololetí ve výši 3 325 Kč je třeba uhradit nejpozději 15. ledna. (Platí se 700 Kč za měsíc, částky jsou prokráceny o vánoční a jarní prázdniny.)
 • Platby probíhají bezhotovostně. Číslo školního účtu u České spořitelny je 282611319/0800. 
 • Jako variabilní symbol uveďte 501 + jméno a příjmení dítěte.
 • Při nezaplacení poplatku za pobyt ve ŠD k 15. 10. a 15. 1. může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Je možné požádat o prominutí úplaty - žádost si stáhněte zde: Žádost o prominutí úplaty za školské služby
 • Úplata může být snížena nebo prominuta: 

a) dítěti nebo žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 

b) dítěti nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce školy. 

 • Při odhlášení ze ŠD se zaplacený poplatek na další měsíce vrací. Pokud rodiče budou vědět, že jejich dítě nebude družinu navštěvovat celý měsíc, je třeba odhlásit docházku u paní vychovatelky nebo u vedoucí družiny e-mailem (lubica.prochazkova@zsvrsovicka.cz). Teprve po řádném odhlášení může být provozní poplatek vrácen.