Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny 

Školní družina (dále jen družina) slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků základní školy.

 • Děti jsou ve školní družině rozděleny podle věku do pěti oddělení.
 • Za bezpečnost dětí v každém oddělení zodpovídá vychovatelka od jejich příchodu až do odchodu dětí z družiny.
 • Družina je v provozu po celý školní rok do 17:30 hodin. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit. (§ 8 odst. 2 vyhl. č. 74/2005 S., o zájmovém vzdělávání).
 • Ranní provoz družiny je od 6:30 hodin do odchodu dětí na vyučování.
 • Rodiče (zákonní zástupci) dítěte přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na Zápisním lístku.
 • Změny času nebo způsob odchodu z družiny sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně.
 • Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny kontaktních údajů, hlavně telefonních čísel.
 • Na základě ústních vzkazů, telefonátů či SMS zprávy není možné žáky z družiny uvolnit!
 • Jestliže rodiče ze závažných důvodů nestihnou dítě vyzvednout do 17:30 hod., jsou povinni nejpozději v 17:15 hod. telefonicky informovat vychovatelku na tel. č. +420 602 740 480 o svém zpoždění. V případě, že se následně ani během čekací doby 15 minut (tj. do 17:45) nepodaří rodiče zkontaktovat, volá vychovatelka sociální službu, která zajistí převoz dítěte do zařízení s celodenním režimem.
 • Za přechod žáků do družiny po vyučování zodpovídá třídní učitelka. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy žáků.
 • Při odchodu ze školní třídy si žáci přenáší své věci (oblečení, čepice, boty atd.) do družiny a je vhodné jejich věci označit jménem.
 • Přezůvky dětí musí být ve stavu neohrožujícím jejich zdraví.
 • Pro činnosti v družině jsou využívány prostory školy (učebny, tělocvična, školní hřiště).
 • Stravování žáků je zajištěno v budově školy. Žáci navštěvující družinu musí mít včas zaplacené obědy na celý budoucí měsíc.
 • Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu dětí.
 • Odchody do zájmových kroužků mimo školu zajišťují rodiče, nebo žáci odcházejí sami dle zápisního lístku. Do družiny se zpátky nevracejí.
 • Pokud jsou zájmové útvary provozovány školou, nebo agenturou, která je ve škole provozuje, lektor děti vyzvedne ve školní družině a opět vrátí pedagogickým pracovníkům ŠD. Pokud si děti vyzvednou rodiče, lektor tuto informaci nahlásí vychovatelce.
 • Případný úraz, poranění či nehodu je žák povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD – ta zváží situaci (žáka ošetří sama, zavolá rodiče, popř. lékařskou pomoc) a zapíše do knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v kanceláři hospodářky školy.
 • Případnou ztrátu či poškození osobních věcí je žák povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ŠD.
 • Žák zachází se svěřenými pomůckami, školními potřebami a školním majetkem šetrně. Každé svévolné, úmyslné poškození nebo zničení majetku školy je projednáno se zákonnými zástupci.
 • V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily do družiny cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost, apod., které v družině nepotřebují.
 • Po dobu pobytu dítěte v družině platí zákaz používání mobilních telefonů.
 • V případě soustavného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních bude dítě rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučeno.
 • Konzultace rodičů s vychovatelkami jsou možné po předchozí domluvě.

Platby

 • Platbu za pobyt ve školní družině na 1. pololetí ve výši 1600 Kč je nutné uhradit nejpozději 15. září, na 2. pololetí nejpozději 15. ledna (2400 Kč). 
 • Při nezaplacení poplatku za pobyt ve ŠD k 1. 10. a 1. 2. může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Je možné požádat o prominutí úplaty - žádost si stáhněte zde: Žádost o prominutí úplaty za školské služby
 • Úplata může být snížena nebo prominuta: 
  • a) dítěti nebo žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 
  • b) dítěti nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu
  • a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu
  • b) prokáže ředitelce školy. 
 • Při odhlášení ze ŠD se zaplacený poplatek na další měsíce vrací. Pokud rodiče budou vědět, že jejich dítě nebude družinu navštěvovat celý měsíc, je třeba odhlásit docházku u paní vychovatelky nebo u vedoucí družiny e-mailem. Teprve po řádném odhlášení může být provozní poplatek vrácen.
 • Platby probíhají bezhotovostně. Číslo školního účtu u České spořitelny je 282611319/0800. 
 • Pro identifikaci platby uvádějte do předmětu platby jméno žáka, třídu a zkratku ŠD, VS 501.