Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád družiny při ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10

 

Školní družina (dále jen ŠD) slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků základní školy.

 • družina se dělí na 5 oddělení, která se naplňují do počtu 25 žáků.
 • Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka od jeho příchodu až do odchodu žáka z družiny.
 • družina je v provozu po celý školní rok do 17:30 hodin. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit. (§ 8 odst. 2 vyhl. č. 74/2005 S., o zájmovém vzdělávání)
 • Ranní provoz družiny je od 6:30 hodin do odchodu dětí na vyučování.
 • Rodiče (zákonní zástupci) žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na zápisním lístku. Změny času nebo způsob odchodu z družiny sdělí vychovatelce písemně.
 • Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.
 • Na základě ústních vzkazů, telefonátů či SMS zprávy nesmí vychovatelky žáky z družiny uvolnit!
 • Jestliže rodiče ze závažných důvodů nestihnou dítě vyzvednout do 17:30, jsou povinni nejpozději v 17:20 telefonicky informovat vychovatelku na tel. číslo 602 740 480 o svém zpoždění.
 • V případě, že se ani během čekací doby 15 minut nepodaří s rodiči zkontaktovat, volá vychovatelka sociální službu, která zajistí převoz dítěte do zařízení s celodenním režimem.
 • Odchody do zájmových kroužků mimo školu zajišťují rodiče nebo žáci odcházejí sami dle zápisního lístku. Do družiny se zpátky nevracejí.
 • Pokud jsou zájmové útvary provozovány školou, nebo agenturou, která je ve škole provozuje, lektor děti vyzvedne ve školní družině a opět vrátí pedagogickým pracovníkům ŠD. Pokud si děti vyzvednou rodiče, lektor tuto informaci nahlásí vychovatelce.
 • Za přechod žáků do družiny po vyučování zodpovídá třídní učitelka. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy žáků.
 • Pro činnosti v družině jsou využívány prostory školy (učebny, tělocvična, školní hřiště).
 • Stravování žáků je zajištěno v budově školy. Žáci navštěvující družinu musí mít včas zaplacené obědy na celý budoucí měsíc.
 • Vychovatelka dbá na dodržování pitného režimu žáků.
 • Žáci mohou být z družiny vyzvedáváni každý den do 13:30, pak až od 15:00 hod. V době od 13,30 do 15,00 probíhá zájmová činnost.
 • V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby děti nosily do družiny cenné předměty: mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost, apod., které v družině nepotřebují.
 • Po dobu pobytu žáka v družině platí zákaz používání mobilních telefonů.
 • V případě soustavného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních bude dítě rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučeno.
 • Konzultace rodičů s vychovatelkami jsou možné po předchozí domluvě.

Platba za pobyt v družině je stanovena na 400,- Kč za měsíc a je nutno ji uhradit nejpozději do 15. dne daného měsíce na účet 282611319/0800.

 

Je možno uhradit celé pololetí, tj. 5 měsíců najednou.

Pro identifikaci platby uveďte do předmětu platby: družina, příjmení žáka, třídu.

Opakované zpožděné platby za pobyt v družině mohou být důvodem k vyřazení žáka z družiny.