Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Charakteristika školy

O škole 

ZS_U_Vrs_nadr.jpgJEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ

Základní škola U Vršovického nádraží je škola s dlouholetou tradicí. Unikátní školní budova z roku 1930 se nachází v příjemné lokalitě starých Vršovic, na hranicích s městskými částmi Michle a Vinohrady. Severní a jižní křídlo budovy propojuje tělocvična a nad ní stylový přednáškový sál, využívaný ke slavnostním akademiím či vzdělávacím seminářům. Stavba prošla postupnou rekonstrukcí, provedenou s důrazem na moderní, účelné a příjemné vybavení učeben, družin i hal.

Ve všech třídách, zařízených výškově nastavitelným nábytkem, jsou nainstalované interaktivní tabule. Žáci mají také k dispozici počítačovou učebnu s přístupem na internet, po celé škole je žákům k dispozici zdarma Wi-Fi síť. Moderní vybavení se nachází i v halách, například na velkých dotykových panelech si žáci mohou kdykoli nejen ověřit změny v rozvrhu, ale i zhlédnout naučná videa s různými náměty či si zahrát edukační hry.

Škola také disponuje moderní žákovskou knihovnou nebo kuchyní, kde se žáci učí vařit zdravé pokrmy. K výuce tělesné výchovy i aktivnímu odpočinku v odpoledních hodinách slouží víceúčelové hřiště a část pozemku s herními prvky. V každém patře je prostorná hala s posezením, pingpongovými stoly nebo fotbálkem, kde děti relaxují.

 

IMG_20220222_132648.jpgPÉČE O VZTAHY A OSOBNOST

Školu navštěvuje necelých 500 žáků, což umožňuje udržovat ve škole přátelskou, až rodinnou atmosféru. Vedení školy podporuje otevřenou komunikaci v duchu principu „respektovat a být respektován“. Dětem, učitelům i rodičům je k dispozici školní poradenský tým, který spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v Praze 10. Jeho součástí je výchovná poradkyně, metodička prevence rizikového chování, speciální pedagožka a školní psycholožka.

Pro děti s odkladem školní docházky a doporučením poradenského zařízení je tu zřízena přípravná třída, která sdružuje děti z celé Prahy 10. Z nultého ročníku pak děti odcházejí výborně vybavené do svých spádových škol.

Intenzivní péče je věnována také žákům s odlišným mateřským jazykem. Mohou využít dopolední i odpolední výuku českého jazyka pro cizince, pomoc při výuce naukových předmětů, nově nabízíme i spolupráci s dvojjazyčnou asistentkou. Žáci ohrožení školním neúspěchem mají možnost využít pravidelného doučování v odpoledních hodinách.

Pro žáky 0. až 3. ročníku funguje ranní a odpolední školní družina, žáci 4. až 9. ročníku mohou v odpoledních hodinách navštěvovat komunitní klub. Škola také nabízí řadu originálních volnočasových aktivit, například keramický kroužek, míčové hry nebo šachový kroužek, oblíbený je i Klub mladého diváka.

 

WhatsApp Image 2022-05-16 at 12.27.35.jpegŽIVÁ A SMYSLUPLNÁ VÝUKA

Smyslem realizovaného školního vzdělávacího programu Směr život je vychovat z žáků všestranně rozvinutou osobnost, schopnou uplatnit se v realitě 21. století. Anglický jazyk se zde vyučuje od 1. ročníku, od 7. ročníku si žáci volí mezi německým a španělským jazykem. Na druhém stupni probíhá vedle výuky tradiční předmětů i výuka předmětů progresivních, jako jsou například dramatická výchova, mediální výchova, volba povolání, finanční gramotnost, ekonomický blok nebo výchova ke zdraví. Všechny tyto předměty vyučují kvalifikovaní odborníci.

Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě. Obsah vzdělávání považujeme za prostředek k získání dovedností, které umožní našim absolventům dobře obstát při studiu na vyšších stupních škol i v životě, tj. aby uměli vyhledávat informace, řešit problémy, dávat poznatky do souvislostí, získané vědomosti využít v praxi. Tyto principy se odrážejí například v projektu Závěrečná mezipředmětová práce, kdy se žáci 9. ročníku věnují badatelské činnosti, kterou následně veřejně prezentují a obhajují svá stanoviska před komisí.

Obsahem vzdělávání rozumíme nejen racionální poznatky, ale i citové prožitky a seznamování se s etickými, estetickými a kulturními hodnotami. Při výuce klademe důraz na aktivní účast žáků, kdy žák přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje, prezentuje získané vědomosti atd. Vyučování neprobíhá jen ve škole, ale i na exkurzích, výletech, kulturních akcích a školách v přírodě se smysluplnou náplní. K osobnostnímu rozvoji vedou činnosti zaměřené zvláště na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, posilování schopnosti překonávat překážky. Podporujeme rozvoj tvořivého myšlení a žáky školy vedeme k sebepoznání. Vzájemná důvěra a úcta vede k efektivní práci, etickému jednání a k pozitivnímu rozvoji osobnosti. Pozitivní vztahy vytváříme společnou tvorbou a uznáváním pravidel, spolurozhodováním, otevřeností a komunikací. Osobnostnímu rozvoji a týmové spolupráci se věnujeme i během třídnických hodin, které jsou samozřejmou součástí rozvrhu.

 

IMG_20220120_091951.jpgDEMOKRATICKÉ PRINCIPY

Demokratické principy škola dále podporuje fungováním žákovského parlamentu, který byl v roce 2022 Centrem pro demokratické učení vybrán mezi TOP 10 nejinspirativnějších žákovských parlamentů v České republice. Členům žákovského parlamentu se už podařilo prosadit několik úspěšných projektů a realizovat řadu akcí, například ve spolupráci s MČ Praha 10 celoškolní workshop Moje stopa ve škole, dále celoškolní interaktivní oslavu Halloweenu, vánoční dílny Andělské Vánoce, SCHOOLFEST, Jarní slavnost s vynášením Morany, No BackPack Day či závěrečný ceremoniál Stužkování.

Žákovský parlament také vydává školní časopis SCHOOL a měsíčník Nástupiště. Kvalitu obou periodik oceňují i odborníci. Noviny NÁSTUPIŠTĚ v roce 2021 zvítězily v krajském kole Soutěže školních časopisů, časopis SCHOOL byl už podruhé zvolen nejlepším školním časopisem v celé České republice.

 

 

„Je obdivuhodné a málo vídané, jak skvěle dokáže Základní škola
U Vršovického nádraží zapojovat svůj žákovský parlament, s jakou energií rozvíjí svá média a jak umně dokáže reagovat na moderní trendy.“
MgA. David Kašpar, místostarosta pro školství a kulturu, MČ Praha 10, 2022