Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Zápis na aktuální školní rok

Zápis na školní rok 2023/2024

KDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Zápis do první třídy se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2023 vždy od 14 do 18 hodin.
Zápis letos bude probíhat pouze prezenčně. Rodiče mohou vyplnit přihlášky přímo ve škole, nebo si přihlášku předem vytisknout a přinést již vyplněnou.
 
Zápis do přípravné třídy bude 3. května 2023 od 14 do 17 hodin a 4. května 2023 od 14 do 16 hodin. Lenka Kryllová, která vede přípravnou třídu, bude přítomna ve všech termínech.
 
 
Zápis pro ukrajinské prvňáčky s vízem strpění bude dne 6. června 2023 od 14 do 17 hodin.

 

JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA? 
  1. žádost o přijetí k povinné školní docházce 
  2. rodný list dítěte 
  3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce

V případě odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy jsou navíc třeba doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do přípravného ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

  

V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování. Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy a přinést vyplněné předem. 

 

JAK VŠE PROBÍHÁ? 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 

KOLIK DĚTÍ PŘIJÍMÁME?

Počet tříd, které budou pro školní rok 2023/24 otevřeny, je závislý na počtu dětí dorazivších k zápisu. Maximálně budou otevřeny dvě první třídy. Nejvyšší kapacita prvních tříd pro školní rok 2023/24 je maximálně 50 žáků.

Otvíráme i přípravnou třídu (max. počet přijatých je 15).

 

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO? 

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zápis je pro ročníky 2015 a 2016 (do 31. 8. 2021 musí dítě dovršit šesti let). Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.