Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Program poradenských služeb

Program poradenských služeb

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, v případech, kdy má škola podezření, že dochází k týrání, k šikaně a k dalším sociálně patologickým jevům, v rámci preventivních programů nebo na žádost soudu.

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují se všemi pedagogy. Poskytování poradenských služeb ve škole je zajišťováno i školním psychologem, školním speciálním pedagogem a školním sociálním pedagogem.

Školní poradenské pracoviště

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školní poradenské pracoviště zabezpečuje služby především prostřednictvím těchto odborníků:

 • školní psycholožka - PhDr. Daniela Hruškovicová
 • speciální pedagožka - Mgr. Václava Hübschová
 • výchovná poradkyně (kariérová poradkyně) – Mgr. Bohumila Boháčová
 • školní metodička prevence – Mgr. Věra Adamová

Služby jsou koordinovány výchovnou poradkyní, která společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením školy vytvořila Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole.

 

Školní psycholog zejména:

 • poskytuje krizové intervence,
 • konzultuje,
 • provádí diagnostické činnosti zaměřené na osobnostní a intelektové charakteristiky žáků, na poruchy chování a učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání, na výchovné problémy a patologické jevy,
 • zabývá se i adaptačními problémy, vztahovými problémy, problémy spojenými s volbou profese,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Školní sociální pedagog zejména:

 • podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,
 • působí preventivně při obtížích v oblasti chování,
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci,
 • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou,
 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita, …),
 • spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů;
 • pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Školní speciální pedagog zejména:

 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace,
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci,
 • koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem,
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese,
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • o své činnosti si vede písemné záznamy,
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Školní metodik prevence zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli,
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci,
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit,
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji,
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům,
 • pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.