Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Odklad

Odklad

Odklad povinné školní docházky se řídí §37 odst.1 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017, který říká: Není-li dítě  tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a  odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se k zápisu dostaví s vyplněnou žádostí o odklad.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy.  Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení bude kladné.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, které se řídí zákonem 500/2004 Sb. (správní řád).

Potřebnými náležitostmi pro kladné vyřízení odkladu jsou:
1. řádně vyplněná a podepsaná Žádost o odklad školní docházky
2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
3. doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa

Jako nejvhodnější poradenské pracoviště doporučujeme spádovou Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 10, Jabloňová 30, 106 00, tel.: 27265082.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pouze jedno z potvrzení pro rozhodnutí o odkladu nestačí.

Možnost podat žádost o odklad není oznámením rozhodnutí o přijetí ke školní docházce dotčena a můžete ji podat v termínu do 30. 4. 2023 ředitelce školy.

K hladkému zahájení a průběhu správního řízení ve věci odkladu školní docházky doporučujeme tento postup:

  • doručit škole do 30. 4. 2023 žádost o odklad vyplněnou ve všech kolonkách, včetně důvodu podání žádosti
  • současně s žádostí doručit posudek, který je napsán tak, aby z něho bylo  zřejmé, že je pro odklad školní docházky kladný, včetně důvodů
  • požádat lékaře o vydání posudku na listu papíru formátu A4 nebo A5 (posudek napsaný na „výměnném listu - poukazu“ nemůže být jako posudek přijat)     

Žádost o odklad povinné školní docházky