Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Administrativa > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů 

1. Název

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 10
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Ústředna: 267 093 111
Epodatelna: posta@praha10.cz
IČ: 00063941
Datová schránka: irnb7wg

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

www.zsvrsovicka.cz/kontakty

4. Kontaktní spojení

U Vršovického nádraží 950/1

101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 65993284
ID datové schránky: zim3cr5
+420 271 746 945
info@zsvrsovicka.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

U Vršovického nádraží 950/1

101 00 Praha 10 - Vršovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

U Vršovického nádraží 950/1

101 00 Praha 10 - Vršovice

4.3 Úřední hodiny

Po - Pá 7:30 - 9:30, 12:30 - 13:30 hodin

4.4 Telefonní čísla

www.zsvrsovicka.cz/kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

www.zsvrsovicka.cz 

4.6 Adresa podatelny

U Vršovického nádraží 950/1

101 00 Praha 10 - Vršovice

4.7 Adresa elektronické podatelny

info@zsvrsovicka.cz

4.8 Datová schránka

 ID datové schránky: zim3cr5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy u České spořitelny je 282611319/0800.

Pro identifikaci platby za úhradu školní družiny uvádějte do předmětu platby jméno žáka, třídu a zkratku ŠD.

Školní jídelna je samostatný subjekt s číslem účtu 5021041584/5500.
Strávníkům vydává pro identifikaci vlastní variabilní symboly.

6. IČO

IČO: 65993284

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny ve výroční zprávě - www.zsvrsovicka.cz/vyrocni-zpravy

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává: ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručení poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat.

10. Příjem podání a podnětů

www.zsvrsovicka.cz/kontakty

info@zsvrsovicka.cz 

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

www.zsvrsovicka.cz/skolni-rad
 

11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 

13.2 Výhradní licence

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

www.zsvrsovicka.cz/vyrocni-zpravy