Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Česká školní inspekce ocenila kvalitu naší výuky i přátelské prostředí školy

Česká školní inspekce ocenila kvalitu naší výuky i přátelské prostředí školyZS_U_Vrs_nadr.jpgVe druhé polovině května navštívila naši školu Česká školní inspekce. Přečtěte si přehledně zpracované hodnocení, které vychází přímo z aktuální inspekční zprávy.

 

1. Přátelská atmosféra vládne na obou stupních

Posilování wellbeingu žáků i učitelů patří podle inspektorů k našim  silným stránkám. Vyzdvihují „vstřícný, empatický a partnerský přístup učitelů k žákům vytvářející pozitivní klima pro efektivní průběh výchovně-vzdělávacího procesu“. Na jiném místě se píše: „Společným znakem sledované výuky na obou stupních ZŠ byla přátelská atmosféra. Převládal empatický přístup založený na respektu k osobnosti žáka."

 

2. K silným stránkám školy patří například i školní časopis

Inspekční zpráva mezi silnými stránkami školy jmenuje také „příkladné vedení školního časopisu a žákovského parlamentu podílejících se na formování osobností žáků a jejich budoucí občanské angažovanosti“, dále i „kvalitně vedenou výuku předmětů dramatická výchova a mediální výchova posilující sociální dovednosti žáků a formující jejich osobnost“ nebo „realizaci a obhajoby závěrečných mezioborových prací mj. motivující žáky k systematičnosti a rozvíjející jejich komunikační dovednosti“. 

 

3. Nultý ročník výborně připraví na základní vzdělávání

„V přípravné třídě byly děti systematicky připravovány na bezproblémový přechod k základnímu vzdělávání. Učitelka se vhodnými aktivitami a nenásilnou formou zaměřila na rozvoj jejich řečových, sociálních a komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky.“ 

 

20240620-VIM_9868.jpg4. Žáci na prvním stupni jsou vedeni k logickému uvažování

Učitelé na prvním stupni podle inspekce „podporovali samostatnost žáků a jejich schopnost převzít zodpovědnost za svou práci. Nechyběla práce s chybou, žáci byli vedeni k logickému uvažování a hledání vlastní strategie při řešení úloh.“ Inspektoři ocenili pestře vystavěné vyučovací hodiny: „Aktivizaci žáků podporovalo časté střídání činností, zařazování relaxačních chvilek, efektivní využívání didaktických pomůcek a digitální techniky. Před psaním učitelé vhodně zařazovali uvolňovací cviky. Samozřejmostí bylo průběžné hodnocení, pochvala a povzbuzení. Časté mezipředmětové přesahy pomáhaly žákům pochopit osvojované učivo v širších souvislostech.“ 

 

5. Výuka dramatické a mediální výchovy je mimořádně přínosná

Z pasáže věnované výuce na druhém stupni vybíráme: „V dobře připravených a organizovaných hodinách se žáci aktivně zapojovali do nabízených činností, bylo rozvíjeno jejich analytické myšlení, objevovalo se průběžné formativní hodnocení poskytující okamžitou zpětnou vazbu. Střídání metod a foremWhatsApp Image 2023-10-03 at 21.04.20 (1).jpeg práce včetně vhodného zařazování párových a skupinových aktivit aktivizovalo žáky ve sledovaných hodinách cizích jazyků. Nechyběla efektivní projektová výuka se samostatným vyhledáváním informací z různých zdrojů. Zdařilé hodiny byly zaznamenány rovněž ve výchově ke zdraví nebo v některých přírodovědných předmětech, zejména v badatelsky orientované výuce přírodopisu. Mimořádně přínosná je pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností žáků i pro formování jejich osobnosti promyšlená výuka předmětů dramatická výchova a mediální výchova.“ 

 

6. Školní družina patří rovněž k silným stránkám školy

Inspekční zpráva uvádí, že v době hospitace se školní družina věnovala osvětové činnosti v oblasti rodiny a volbě povolání. „Z řízených činností se objevovaly pohybové aktivity s balančními pomůckami nebo společné čtení. K individuálním činnostem využívali účastníci dle svého zájmu a zaměření různé deskové hry, stavebnice, stolní fotbal, stolní tenis apod.“

I proto inspektoři zařadili školní družinu mezi silné stránky školy: „Pestrá činnost školní družiny navazující na vzdělávání v základní škole napomáhá formování osobnosti žáků, rozvoji jejich zájmu a talentu a také účelnému využití jejich volného času.“ 

 

7. Žákovský parlament učí kultivované diskuzi

„Pro formování osobnosti žáků, posilování jejich sepětí se školou a rozvoj demokratických hodnot má mimořádný přínos velmi dobře vedený žákovský parlament. Jeho činnost se neomezuje pouze na přenos informací a požadavků od žáků směrem k vedení školy, nýbrž je efektivní i jako prostředek vrstevnického působení na spolužáky. Do práce žákovského parlamentu jsou vhodnou formou zapojeni zástupci všech tříd včetně dětí z přípravné třídy. Učí se kultivované diskuzi a vzájemnému respektu.“ 

 

WhatsApp Image 2024-05-21 at 14.21.07.jpeg8. Závěrečné mezipředmětové práce obohacují

Inspektoři vyzdvihli také realizace závěrečných mezipředmětových prací v devátém ročníku, které „rozvíjejí nejen dovednosti a odborné znalosti z oblasti zpracovávaného tématu, ale napomáhají i osvojení celého spektra klíčových kompetencí a významně se podílejí na celkovém formování osobnosti žáků. Při závěrečných obhajobách jsou do dění ve škole vhodně zapojeni i její nedávní absolventi.“